Debug (line 260 of RequestHandler.php): Testing '$Action//$ID/$OtherID' with '' on PageController

Debug (line 267 of RequestHandler.php): Rule '$Action//$ID/$OtherID' matched to action 'handleAction' on PageController. Latest request params: array ( 'Action' => NULL, 'ID' => NULL, 'OtherID' => NULL, )

Debug (line 184 of RequestHandler.php): Action not set; using default action method name 'index'

Het nieuwe afwegingskader | Afwegingskader Meldcode

Afwegingskader Meldcode

Het nieuwe
Afwegingskader

 • Waarom deze verandering?

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe en taaie maatschappelijke vraagstukken waarvoor geen panklare oplossing bestaat. Vaak zijn er in een gezin of systeem waarin geweld speelt meerdere problemen en daarmee verschillende hulpinstanties betrokken. Ook missen professionals nog veel signalen. Recent onderzoek in de vier grote steden laat zien dat - ondanks de inzet van allerlei hulp - ernstig en langdurig geweld gericht tegen kinderen, volwassenen en ouderen vaak wel vermindert, maar niet stopt. Bijna tweederde van de kinderen in deze gezinnen krijgt geen enkele vorm van hulp terwijl ze kampen met de gevolgen van het geweld. Wenselijk is dat signalen en vermoedens beter in beeld komen bij Veilig Thuis zodat patronen van geweld herkend kunnen worden.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Welke veranderingen?

  De stappen 1, 2 en 3 in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wijzigen niet. In de stappen 4 en 5 is het afwegingskader ingevoegd. Stap 5 van de meldcode is uitgebreid met twee beslissingen die in deze volgorde genomen dienen te worden: is melden noodzakelijk en vervolgens is hulpverlening (ook) mogelijk? De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Wat verandert er op 1 januari 2019?

  Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wijziging in het Besluit verplichte meldcode in werking. Vanaf dat moment is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere beroepsgroep beschikt over een specifiek op haar eigen beroepsuitoefening toegesneden afwegingskader op basis waarvan de professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Het stelt hen in staat te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 4 en 5 van de Meldcode.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Uitgangspunten bij het gebruik van het afwegingskader
  • Iedere professional die met kinderen en volwassenen werkt heeft de taak oog te hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling.De professional werkt zorgvuldig en baseert de te maken afwegingen op feitelijke, zo concreet mogelijke en relevante informatie over de cliënt/het cliëntsysteem.
  • De professional handelt vanuit de opgebouwde relatie met de cliënt/het cliëntsysteem. Vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling vragen van de professional tegelijkertijd de werkrelatie met de cliënt/het cliëntsysteem vast te houden én de signalen en zorgen zo concreet, feitelijk en expliciet mogelijk te benoemen.
  • Daarbij realiseert een professional zich dat hij mogelijk niet als eerste en waarschijnlijk ook niet als laatste betrokken is bij de betreffende cliënt/het betreffende cliëntsysteem.
  • De afweging al dan niet te melden moet zorgvuldig gebeuren. De professional maakt bij dit soort afwegingen gebruik van collegiale consultatie, bijvoorbeeld door een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld in de eigen organisatie te raadplegen en/of door advies te vragen bij Veilig Thuis.
  • Als de professional niet weet of er kinderen zijn in het cliëntsysteem voert deze de verplichte kindcheck uit. Als er opgroeiende kinderen zijn, zorgt de professional ervoor dat naar hun visie gevraagd wordt, dat hun mening meeweegt en dat zij informatie krijgen.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Verandert de rol van de casusregisseur met het nieuwe afwegingskader?

  De verbeterde meldcode heeft geen invloed op functies en de invulling daarvan. Iedere professional werkzaam in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg, sociaal domein, onderwijs, kinderopvang en binnen justitie is verplicht te werken met de meldcode. Dit staat los van functies of beroepen.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Hoe verhoudt een afwegingskader van de beroepsgroep zich tot instellingsbeleid?

  De organisaties dienen over een meldcode, inclusief afwegingskader(s) huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. Zij dienen deze meldcode zelf vast te stellen, waarbij zij gebruik kunnen maken van het basismodel meldcode die te downloaden is op www.meldcode.nl. Tevens dienen de organisaties er zorg voor te dragen dat het gebruik van een meldcode door de professionals binnen de organisaties is geborgd en dat de daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • In het afwegingskader wordt gesproken over alle vormen van ernstig en structureel geweld. Valt verwaarlozing daar ook onder?

  De term huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd als overkoepelende term. Dit is een brede definitie, waaronder verschillende vormen van geweld vallen. Verwaarlozing valt hier ook onder.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Valt het onthouden van zorg door ouders ook tot verwaarlozing?

  Het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding valt onder verwaarlozing.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • In hoeverre verschilt het afwegingskader voor het onderwijs van het afwegingskader voor de psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers?

  De Afwegingskaders lijken in grote lijnen op elkaar. Voor pedagogen en psychologen in het onderwijs geldt dat ze kijken welke afwegingskader voor hen het best hanteerbaar en passend is.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Wat is de reden dat elke beroepsgroep een ander afwegingskader heeft?

  De verschillende beroepsgroepen hebben in clusters een afwegingskader ontwikkeld. Deze afwegingskaders zijn toegespitst op de eigen beroepspraktijk. Wel zijn de Afwegingskaders onderling afgestemd en lijken zij in grote lijnen op elkaar.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Waar vind ik de afwegingskaders van de andere beroepsgroepen?

  Deze Afwegingskaders vindt u via deze link.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Waarom is er sprake van meldrecht en geen meldplicht?

  We hebben de plicht om de meldcode en het Afwegingskader te gebruiken. Vervolgens hebben we het recht om te melden.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Verder lezen?
  • Over de Meldcode op de website van de Rijksoverheid: Klik hier.
  • Toolkit Meldcode op de website van de Rijksoverheid: Klik hier.
  • Onderzoek Verwey-Jonkerinstituut Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp: Klik hier.
  • Themadossier Kindermishandeling NVO: Klik hier.
  • Dossier Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BPSW: Klik hier.
  • Thema Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling NIP: Klik hier.
  • Dossier Kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut: Klik hier.
  • Thema Huiselijk en seksueel geweld Movisie: Klik hier.
  • Factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling: Klik hier.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download