Debug (line 134 of ModelAsController.php): Using record #7 of type FaqPage with link /veelgestelde-vragen

Veelgestelde vragen | Afwegingskader Meldcode

Afwegingskader Meldcode

Veelgestelde
vragen

 • Zijn mijn notities op deze website goed beschermd?

  De notities worden tijdelijk bewaard in de browser. Zodra je deze sluit worden alle notities gewist. Na het mailen van de notities aan jezelf kun je ze overnemen in het dossier van het cliëntsysteem.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  [bel: 0800 - 0200]

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Wat is het verschil tussen de Verwijsindex en het Veilig Thuis-register?

  Dit zijn twee verschillende registers. Melden in het eerste heeft tot doel te achterhalen of er andere professionals betrokken zijn bij het gezin. In het Veilig Thuis-register wordt informatie over de veiligheid in het gezin bewaard.

 • Wat doet Veilig Thuis nadat ik gemeld heb?

  Veilig Thuis neemt meldingen aan die een professional doet op basis van het afwegingskader en voert binnen vijf werkdagen een veiligheidsbeoordeling uit (voorheen: triage). Op basis hiervan bepaalt Veilig Thuis welke vervolgstap nodig is. Hierover informeren ze de melder en de directbetrokkenen.

 • Hoe lang bewaart Veilig Thuis de dossiers van meldingen?

  Veilig Thuis bewaart dossiers maximaal vijftien jaar of tot het jongste kind achttien jaar is. De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ze de directbetrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd.

 • Wat is het verschil tussen advies vragen en melden?

  Een professional kan in iedere stap van de meldcode Veilig Thuis raadplegen en om advies vragen. Veilig Thuis denkt dan mee vanuit hun expertise over veiligheid en kan adviseren. Je kunt ze dus ook bellen bij twijfel of je wel of niet moet melden. Bij het vragen van advies blijft het betreffende cliëntsysteem anoniem. Bij een melding verstrek je persoonsgegevens van de cliënt en informatie over de vermoedens en/of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis voert op basis van de melding een veiligheidsbeoordeling uit. 

 • Wat betekent de radarfunctie van Veilig Thuis?

  De radarfunctie van Veilig Thuis houdt in dat de 26 Veilig Thuis organisaties informatie uit meldingen met elkaar verbinden en aan elkaar kunnen verstrekken. Bij iedere nieuwe melding wordt deze informatie aangevuld. Naarmate er meer professionals melden (ook als zij zelf hulp bieden of organiseren), beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Zo kan Veilig Thuis tot een zorgvuldige beoordeling en besluitvorming komen bij een nieuwe melding.

 • Kan ik anoniem melden?

  Professionals blijven zelf in principe niet anoniem als ze een melding doen bij Veilig Thuis, tenzij ze aanwijzingen hebben dat ze zelf of een directbetrokkene direct gevaar loopt.

 • Wat kan Veilig Thuis na de melding doen?

  Veilig Thuis kan na de veiligheidsbeoordeling de casus direct overdragen aan een ketenpartner, al dan niet met veiligheidsvoorwaarden om de directe veiligheid van de directbetrokkenen te borgen. Als de casus niet direct overgedragen kan worden, kan Veilig Thuis twee diensten uitvoeren:

  • Onderzoek
  • Voorwaarden & Vervolg

  Veilig Thuis doet onderzoek als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderzoek wordt ook ingezet wanneer de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis.

  Bij Voorwaarden & Vervolg spreekt Veilig Thuis met de leden van het cliëntsysteem en de betrokken professionals af wat er verder moet gebeuren om te zorgen dat het direct veilig wordt. Ze stellen met andere woorden veiligheidsvoorwaarden op. Deze voorwaarden vormen de basis voor veiligheids- en herstelplannen van de professionals die de hulp uitvoeren. Dat kan ook de melder zijn. Veilig Thuis monitort vervolgens of deze veiligheidsvoorwaarden daadwerkelijk leiden tot veiligheid in het cliëntsysteem. Veilig Thuis monitort zo kort mogelijk en zo lang als nodig, totdat het stabiel veilig is.

 • Wat is de meerwaarde van het doen van een melding voor mij als professional?

  Als je van oordeel bent dat je zelf over voldoende mogelijkheden beschikt om de noodzakelijke hulp te bieden of te organiseren dan levert de melding je de volgende voordelen:

  • Je krijgt antwoord op de vraag of er eerdere meldingen zijn gedaan.
  • Je krijgt informatie uit de eerdere meldingen voor zo ver je die informatie nodig hebt is voor het bewerkstelligen van directe en stabiele veiligheid.
  • Je kunt op basis van die informatie contact en samenwerking zoeken met anderen die zich zorgen maken over dit gezin of huishouden.
  • Je hoort het resultaat van de door Veilig Thuis uitgevoerde veiligheidsbeoordeling.
  • Je krijgt een deskundig advies van Veilig Thuis over de vervolgstappen.
  • Je kunt met Veilig Thuis de samenwerking aangaan om de onveilige situatie te stoppen.
 • Blijft Veilig Thuis ook onderzoek doen?

  Als u een melding doet bij Veilig thuis van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan kan Veilig Thuis besluiten een onderzoek te doen naar de situatie. Daarbij worden gegevens over het kind en het gezin verzameld die duidelijk moeten maken of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Als de vermoedens van kindermishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan wordt alles in het werk gesteld om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen.

 • Hoe lang worden meldingen bewaard bij Veilig Thuis?

  Veilig Thuis bewaart dossiers maximaal vijftien jaar of tot het jongste kind achttien jaar is. De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ze de directbetrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd. Veilig Thuis vernietigt deze gegevens binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek tenzij het bewaren van de gegevens van ‘aanmerkelijk belang’ kan zijn voor een ander dan degene die het verzoek heeft ingediend.

 • Neemt Veilig Thuis alle meldingen aan?

  Ja, alle meldingen op basis van de Meldcode, inclusief afwegingskader, van professionals worden door Veilig Thuis aangenomen en beoordeeld op veiligheid.

 • Wordt er bij Veilig Thuis per gemeente of landelijke afspraken gemaakt?

  Ons land telt 26 regionale Veilig Thuis organisaties, die met elkaar voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit van hun werk. Daartoe hebben zij zich verenigd in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). Ieder Veilig Thuis maakt met de gemeenten in de eigen regio afspraken over de diensten en de financiering ervan.

 • Moet ik ook melden als er al een gezinsvoogd in het gezin is?

  Ja, ook dan moet er worden gemeld bij Veilig Thuis. Iedere professional is verantwoordelijk voor een eigen afweging van de betreffende situatie, ongeacht welke andere hulpverleners betrokken zijn. Voor een gezinsvoogd is het ook goed om te weten dat er bij anderen zorgen over het gezin zijn en dat deze informatie wordt gedeeld.

 • Hoe kunnen professionals ouders uitleggen wat de rol van Veilig Thuis is?

  De website www.veiligthuis.nl geeft cliënten een algemeen beeld van de rol van Veilig Thuis. Daarnaast zijn er op landelijk niveau folders in de maak met als doel cliënten te informeren over de rol van Veilig Thuis. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Veilig Thuis om advies te vragen hierover.

 • Wat als Veilig Thuis wordt betrokken, maar ondanks de inzet van Veilig Thuis de zorgen niet verdwijnen. Wie neemt dan eventuele vervolgstappen?

  Ook nadat u gemeld heeft, blijft u het kind/het gezin volgen. Wanneer zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Dit betekent: opnieuw de stappen van de meldcode doorlopen, of bij acute zorgen: opnieuw melden bij Veilig Thuis. Bespreek met Veilig Thuis dat u nog steeds zorgelijke signalen opmerkt. Dit kan tot een tweede melding leiden, waarbij Veilig Thuis opnieuw de verantwoordelijkheid heeft om de melding te beoordelen.

 • Heeft Veilig Thuis ook een radarfunctie voor gezinnen waarbij er signalen zijn voor (grote) risico’s op huiselijk geweld/kindermishandeling in de toekomst?

  De doelgroep waar Veilig Thuis zich op richt is breder dan alleen de situaties waarbij sprake is van acute en structurele onveiligheid. Veilig Thuis gaat zich ook bezighouden met multiproblematische situaties in gezinnen die geen hulp/ondersteuning accepteren. Er wordt ook gekeken naar (gezins)situaties waarbij veel risicofactoren aanwezig zijn, waardoor hulp noodzakelijk is om te voorkomen dat de problematiek verder escaleert. Veilig Thuis zal in het laatste geval bemiddelen naar betrokken hulpverleners toe om te zorgen dat zo snel mogelijk de juiste hulp geboden wordt.

 • Krijgt Veilig Thuis extra capaciteiten voor de extra taken?

  Er is meer inzet en deskundigheid nodig bij Veilig Thuis medewerkers. De Rijksoverheid heeft hiertoe extra middelen ter beschikking gesteld voor alle Veilig Thuis organisaties.

 • Moet ik melden als er al (meerdere vormen van) hulpverlening in het gezin is?

  Als u zorgen/vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld is het altijd aan te bevelen om te melden. Júist ook als er al hulpverlening in het gezin zit. Het Veilig Thuis register krijgt pas kracht als er meerdere meldingen komen over een cliënt(systeem).

 • Hoe verhoudt Veilig Thuis zich tot de Raad voor de Kinderbescherming?

  Veilig Thuis heeft de opdracht meldingen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen en eventueel aansluitend haar dienst in te zetten. De Raad voor de Kinderbescherming heeft een andere opdracht, namelijk onderzoeken of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is en daarover advies uitbrengen aan de kinderrechter.

 • Mag ik een melding doen zonder mijn cliënt hierover te informeren als dit beter is voor de zorgrelatie?

  In de regel is het zo dat een beroepskracht altijd in gesprek gaat met de cliënt voor hij of zij een melding doet bij Veilig Thuis. In gesprek gaan met de cliënt is ook opgenomen in de verplichte stap 3 van de meldcode. Alleen als door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, kan er in sommige situaties worden afgezien van een gesprek met de cliënt.

 • Hoe handel je als professional wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling/huiselijk geweld, maar als melden ertoe leidt dat je eigen veiligheid in gevaar komt?

  In een aantal situaties leidt het bespreken van vermoedens van kindermishandeling/huiselijk met de cliënt tot onveiligheid bij andere gezinsleden of de melder. Overleg in dit geval altijd eerst met Veilig Thuis, vóórdat je het gesprek aangaat met de cliënt. Veilig Thuis kan meedenken over alternatieve opties om een melding te doen zonder dat dit leidt tot onveiligheid bij de melder of andere gezinsleden.

 • Waar is de monitorfunctie van 1 naar 1,5 jaar op gebaseerd?

  Deze keuze is gebaseerd op onderzoeken door het Verwey Jonker Instituut en het Trimbos Instituut. Uit deze onderzoeken blijkt dat de (gezins)situatie direct ná de melding vaak verbetert. Na een jaar vallen veel gezinnen echter weer terug in oude patronen, waardoor de problemen terugkeren. Om deze reden is gekozen voor 1,5 jaar. Als het nodig is monitort Veilig Thuis langer of korter, in ieder geval totdat de situatie stabiel veilig is.

 • Heeft het zin om dezelfde melding nog een keer te doen?

  Zeker. Bij een nieuwe melding wordt afgewogen of deze met spoed moet worden opgepakt.

 • Hoe moet gehandeld worden als er binnen een organisatie meerdere beroepsgroepen (dus afwegingskaders) samenwerken?

  Het is mogelijk dat u binnen uw organisatie werkt met beroepskrachten van verschillende beroepsgroepen. Hoewel alle professionals met dezelfde 5 stappen uit de meldcode werken, kan het Afwegingskader per beroepsgroep verschillen. Het kan dus zijn dat beroepskrachten een situatie verschillend benaderen, van belang is hierover met elkaar in gesprek te gaan. De Afwegingskaders lijken in grote lijnen op elkaar. Het gaat er in zo’n situatie dan ook niet om welk Afwegingskader je volgt, maar dát je de afwegingen goed vastlegt in je dossier. En houd in het achterhoofd dat iedere professional het recht heeft te melden bij Veilig Thuis, ook als andere beroepskrachten anders over de situatie denken.

 • Hoe moet je handelen als ouders geen toestemming geven tot melding?

  Iedere beroepskracht heeft het wettelijk recht om, ook zonder toestemming van (de ouders van) de cliënt, vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Het meldrecht betekent ook dat beroepskrachten, zonder toestemming van de cliënt, op verzoek van Veilig Thuis informatie mogen verstrekken over de betrokkene.

 • Hoe gaan we om het dilemma melden en vertrouwensrelatie behouden?

  Professionals bespreken in principe altijd met de cliënt dat zij van plan zijn een melding te doen bij Veilig Thuis. Dat is belangrijk, omdat de professional dan kan uitleggen waarom hij of zij dat nodig vindt en de cliënt daarop kan reageren. Zo doet de professional niets achter de rug van de cliënt / het gezin om. De professional is daarbij zo concreet, specifiek en feitelijk mogelijk: hoe ziet de onveiligheid er nu precies uit? En wat zou er moeten veranderen?

 • Geldt de verplichting van een meldcode ook voor zelfstandig werkende professionals?

  Voor zelfstandig werkende professionals gelden dezelfde verplichtingen als voor organisaties: beschikken over een meldcode, daarvan gebruik maken en hun kennis op peil houden.

 • Ik heb een andere vraag.

  Staat je vraag hier niet tussen? Stuur een mail naar info@afwegingskadermeldcode.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.